Van Osta Wedstrijdreglement

 

Voor wie en door wie?

De wedstrijd wordt georganiseerd door Van Osta, een merknaam van Van Osta Home Service NV gekend onder ondernemingsnummer BE0877.738.548 en met maatschappelijke zetel te Paddeschootdreef 6A te Sint-Niklaas.

Alleen personen die op het Belgisch grondgebied wonen, kunnen aan Van Osta  wedstrijden deelnemen. Van Osta personeelsleden, personen en ondernemingen die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn en alle gezinsleden daarvan (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) worden uitgesloten. Deelnemers die jonger dan 18 jaar zijn op het moment van deelname, moeten over uitdrukkelijke goedkeuring van ouders en/of voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eenvoudig verzoek van Van Osta, kunnen voorleggen.

Elke deelnemer kan slechts 1 maal deelnemen. Bij meerdere inzendingen zal Van Osta enkel rekening houden met de eerst ontvangen deelname.

In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt Van Osta zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer(s) uit te sluiten van huidige en toekomstige wedstrijden.

Toepasselijkheid

Dit wedstrijdreglement is van toepassing op alle wedstrijden en win-acties georganiseerd door Van Osta. Eventuele specifieke of afwijkende deelnamevoorwaarden en wedstrijdbepalingen worden bij de aankondiging van de betrokken wedstrijd meegedeeld. Dergelijke specifieke bepalingen zullen gelden bovenop huidige algemene voorwaarden. Bij eventuele tegenstrijdigheid zullen de specifieke wedstrijdvoorwaarden steeds primeren.

Van Osta kan een wedstrijd of een deel ervan wijzigen, uitstellen, inkorten of intrekken indien de omstandigheden dit vereisen. Van Osta kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Ook aan typefouten of andere soortgelijke fouten kunnen deelnemers geen rechten onttrekken.

Deelnemers verbinden zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement door hun deelname. Van Osta kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele technische beperkingen en onderbrekingen die eigen zijn aan de media en kanalen die bij de wedstrijden aangewend worden.

Eventuele vragen tot informatie en klachten dienen steeds schriftelijk Van Osta overgemaakt te worden. Alle beslissingen vanwege Van Osta zijn echter zonder verhaal en zonder verplichting tot opgave van reden.

Algemene deelnamevoorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk vermeld, is deelname aan Van Osta wedstrijden gratis en vrijblijvend zonder enige aankoopverplichting voor, tijdens of na de deelname.

Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.

Bekendmaking van de winnaars

Elke deelnemer geeft door deel te nemen, automatisch en onvoorwaardelijk aan Van Osta de toestemming om naam, adres en, in voorkomend geval, foto, alsook de identificatie als deelnemer of winnaar van de wedstrijd te publiceren en verzaakt daaromtrent aan alle rechten. De publicatie kan gebeuren op verschillende dragers zoals daar onder meer zijn: web pagina’s, e-mail berichten, brieven, …

Winnaars worden persoonlijk verwittigd door Van Osta. Dit zal via e-mail gebeuren naar het ingevoerde e-mailadres, tenzij anders vermeldt. Bij een foutieve ingave of technische problemen van welke aard ook, waardoor de winnaar niet bereikt kan worden, behoudt Van Osta zich het recht voor om een andere winnaar te selecteren. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd kan, doch hoeft geen bijkomende correspondentie gevoerd te worden.

Prijzen

De prijzen zijn niet inruilbaar tegen geld of andere producten dan de vermelde prijs. Van Osta behoudt zich het recht voor de prijs in een andere kleur of uitvoering te leveren indien het vooropgestelde artikel niet meer voorradig zou zijn. Hierbij zal de prijs een waarde hebben in dezelfde grootorde als de oorspronkelijk voorgestelde prijs.

Alleen de winnaar kan de prijs in ontvangst nemen en die kan daarbij verzocht worden om zijn identiteit aan Van Osta te bevestigen.

Indien de winnaar de prijs niet binnen de 2 maanden na afloop van de wedstrijd in ontvangst heeft genomen, tenzij hiervoor een afwijkende termijn of procedure werd vermeld, kan deze het recht op de prijs verliezen. Van Osta behoudt zich in dergelijk geval het recht voor om de prijs aan een andere deelnemer toe te kennen.

Privacy

De door Van Osta verzamelde persoonsgegevens vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gegevens worden bijgehouden in een bestand dat voor intern gebruik en/of direct mailing kan gebruikt worden. Deelnemers hebben op verzoek toegang tot deze gegevens om eventuele aanpassingen en/of schrapping door te geven.

Indien deelname aan een wedstrijd het uploaden van gegevens en/of beeldmateriaal omvat, doet de deelnemer automatisch afstand aan Van Osta van alle intellectuele rechten en portretrechten . Deze afstand van rechten is van onbepaalde duur, geldt wereldwijd en voor gebruik elke commerciële context, zonder enige beperking en zo ruim als wettelijk toegelaten. Van Osta mag het ontvangen materiaal (laten) reproduceren, distribueren en/of aanpassen aan de hand van alle middelen en processen en op alle dragers. De deelnemers verklaren automatisch en door eenvoudige inzending dat alle eventuele andere rechthebbenden, op dezelfde wijze hun rechten aan Van Osta overdragen en hiervoor voorafgaandelijke goedkeuring te hebben ontvangen van personen afgebeeld in het materiaal. Indien er minderjarigen zijn afgebeeld, bevestigt de deelnemer uitdrukkelijke goedkeuring te hebben ontvangen van ouders of voogd.
Het ingezonden materiaal mag in geen geval een on-respectvolle situatie jegens derden weergeven of een risicosituatie uitbeelden. Er mogen geen elementen weergegeven worden die afbreuk doen aan de privacy of de rechten  van derden, geen lasterlijke, beledigende, pornografische, racistische, schokkende, onwettelijke of onzedige elementen getoond worden en geen bij wet verboden product of situatie afgebeeld worden. Van Osta behoudt zich het recht voor om uploads die niet aan deze criteria beantwoorden, te verwijderen en de betrokken deelnemer op grond hiervan uit te sluiten van deelname aan de kwestige / deze of toekomstige wedstrijden.